Tongersdei 21 april 2016 Fryske Twitterdei!

Twitterje mei #frysk.


Help nedich mei it Frysk?
Brūk Firefox mei de
Fryske staveringshifker!